Oferta

Mg Ekoprojekt.

Zapraszamy do zapoznania się z wachlarzem naszych usług.

– Pzygotowanie inwestycji

– Construction / Project Management

– Inwestor zastępczy

– Nadzór dla deweloperów

– Bankowy Inspektor Nadzoru

– Nadzór inwestorski

– Wyceny inwestorskie

– Audyty, technical due diligence

– Kontrola kosztów

– Kontrole  obiektów budowlanych

– Usługi EPCM

– Kierownik budowy

Przygotowanie inwestycji

Jako rzetelna firma, wspieramy naszych klientów już od samego początku. Nasi inwestorzy mogą liczyć na uruchomienie przez nas wszelkich niezbędnych procedur – wszystko w imieniu Klienta!

Co obejmują wyżej wymienione procedury? Nasi pracownicy zadbają m.in. o uzyskanie niezbędnych opinii, spełnienie warunków i wykonanie badań, uzyskają odpowiednie zgody i pozwolenia. Krótko rzecz ujmując, zajmiemy się wszelkimi formalnościami wymaganiami do realizacji zakładanej inwestycji. Co więcej, jesteśmy w stanie przeprowadzić rzetelny przetarg, którego celem jest wyłonienie takich podmiotów jak biuro projektowe, generalny wykonawca, czy firma remontowo-budowlana.

Każde zlecenie traktujemy indywidualnie. W ramach usługi przygotowujemy treści wszelkich zapytań oraz wytyczne przetargów tak, by dostosować je do wymagań i procedur panujących u naszych zleceniodawców. To nie wszystko – zajmujemy się również przygotowaniem tzw. SIWZ (Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia) sugerujemy, co powinno znaleźć się w poszczególnych umowach, ustalamy terminy realizacji z podmiotami zaangażowanymi w realizacje, określamy warunki gwarancji – wszystko by pozbyli się Państwo wszelkiego ryzyka związanego z przyszłą inwestycją. Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji od Państwa i zaakcentowania naszego planu , rozpoczynamy proces inwestycji.

czas to pieniądz – oszczędzasz mnóstwo czasu poprzez odciążenie formalnościami

nie musisz zaprzątać sobie głowy papierologią, przygotujemy całą niezbędną dokumentację za Ciebie

spokojna głowa – nie martw się postępem prac, to my, na podstawie cyklicznych raportów kontrolujemy wszelkie etapy postępowania przetargowego
bez obaw – na podstawie odpowiednich zmiennych i oczekiwań klienta dobierzemy najlepszych wykonawców Twojej inwestycji

Construction / Project Management

W ramach tzw. zarządzania wykonawstwem, z angielskiego „Construction Management”, koordynujemy zakresy robót podzielone na pakiety. Co to oznacza? Dzięki specjalistycznym analizom przeprowadzanym przez nasz personel jesteśmy w stanie przewidywać zagrożenia w projekcie i im przeciwdziałać. W odpowiednim czasie doradzamy inwestorom w celu podjęciu najlepszych decyzji.

Za co odpowiadamy w ramach zarządzania wykonawstwem w procesie budowlanym? Przede wszystkim przejmujemy inicjatywę w zakresie projektowania i zorganizowania przetargów, których celem jest wyłonienie wykonawców. Ponadto zajmujemy się realizacją i inspekcją z wykonania założonego planu, sprawowaniem kontroli nad ponoszonymi kosztami, weryfikacją wykonania harmonogramu, prowadzeniem nadzoru nad pracownikami, jakością wykonania i bezpieczeństwem na budowie, a także zgrywaniem działań firm wykonujących poszczególne pakiety robót.

Co zyskuje Inwestor?

 • Cykliczne raporty na temat postępu prac, realizowanych przedsięwzięć, oraz
  podmiotów realizujących budowę
 • Bieżące rekomendacje co do dziań związanych z realizacją
 • Stałą kontrole jakości
 • Informację co do stanu inwestycji

Inwestor Zastępczy

Co oferujemy w ramach inwestora zastępczego? Otóż jako inwestor zastępczy zapewniamy kontrolę i przejmujemy inicjatywę nad wszelkimi etapami prac budowlanych. Zabezpieczamy całkowicie interes Inwestora. Co to oznacza? Działamy w imieniu i na rzecz inwestora przy stałym kontakcie oraz wymianie informacji z Inwestorem. W przypadku, gdy nie możesz, lub nie chcesz pełnić obowiązku nadzoru, możemy przejąć inicjatywę i nie tylko przejąć to zadanie, ale również całkowicie zabezpieczyć Twój interes. Wyselekcjonujemy najlepszych wykonawców i pokierujemy ich działaniami przez wszystkie fazy realizacji projektu. Zabezpieczamy najwyższy poziom jakości, będziemy monitorować przypływowy finansowe, wywiązywanie się z założonego harmonogramu, oraz z realizacji założonego budżetu. O wszelkich działaniach są Państwo informowani w postaci odpowiednich raportów.

Jak wygląda praca Inwestora Zastępczego?

1. Rozpoczęcie procedury przetargowej.
Na tym etapie staramy się dobrać najlepszych wykonawców Państwa inwestycji, by tego dokonać, organizujemy przetarg – opracowujemy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisy w umowach. Następnie selekcjonujemy otrzymane oferty i na podstawie poziomu spełnienia wytycznych wybieramy najlepszych wykonawców i przedstawiamy Państwu nasze rekomendacje.
2. Rola inspektora nadzoru.
Etap, w którym przechodzimy do właściwej realizacji inwestycji. Nadzorujemy cały proces realizowanej inwestycji budowlanej zgodnie z przepisami wielobranżowego nadzoru inwestorskiego.
3. Procedura odbioru.
Ostatni etap związany z otrzymaniem od stosownych urzędów pozwoleń na rozpoczęcie użytkowania obiektu oraz rozliczenie prac wszystkich wykonawców.

Kontrolujemy, by inwestycja przebiegała zgodnie z ustalonym budżetem
Przejmujemy wszelkie Państwa obciążenie związane z planowaną inwestycją budowlaną
W możliwie najlepszy sposób, zabezpieczamy Państwa inwestycję
Nieustanna inspekcja rozwoju i etapów prac oraz raportowanie o postępie prac

Nadzór dla deweloperów

Jest to usługa przeznaczona dla projektów deweloperskich. W jej ramach weryfikujemy i adekwatnie do potrzeb korygujemy projekt pod względem technicznym i organizacyjnym, a także optymalizacyjnym. Ponad to szacujemy skalę ryzyka, dobieramy najlepszego wykonawcę projektu, a następnie prowadzimy monitoring prac budowlanych i sprawdzamy je pod względem wszelkiego rodzaju niedoskonałości, czy usterek.

W skrócie usługa stanowi rozszerzenie funkcji Inwestora Zastępczego m.in o zarządzanie na etapie zgłaszania wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi.

Mg ekoprojekt.

Nadzór Inwestorski

Zdarzają się sytuację, w których prawo budowlane nakazuje zatrudnienie tego typu inspektora. Najczęściej ma to miejsce w przypadku budowy większych i bardziej złożonych budynków i konstrukcji. Jakie korzyści płyną z wynajęcia inspektora nadzoru inwestorskiego? Przede wszystkim zyskują Państwo spokój i pewność, że budowa przebiegła zgodnie z planem i w określonym budżecie, a sama konstrukcja nie posiada wad. Pamiętajmy, inspektor to nie tylko widz – może on wpływać na prace budowlane m.in. poprzez zlecenie kierownikowi budowy przeprowadzenie odpowiednich napraw, testów czy udowodnienia spełnienia norm przez wykorzystywane do budowy środki i materiały.

Inspektor to swego rodzaju przedstawiciel inwestora, który dba o dokładną realizację projektu, przestrzeganie przepisów prawa i BHP itp.
Skrupulatna kontrola badająca poziom wykonania prac, eksploatacje materiałów i wykorzystanie budżetu.
Nie muszą Państwo martwić się o dokumentację. Przejmujemy na siebie obowiązek zebrania wszelkiej dokumentacji niezbędnej do odbioru obiektu.
Inspektor zleca odpowiednie testy i próby mające na celu zweryfikowanie trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji.
W ramach tej usługi otrzymują Państwo pisemne potwierdzenie z zakończenia prac budowlanych i protokoły ze wszelkich przeprowadzonych napraw.
Dodatkowo, otrzymują Państwo kompleksowe doradztwo techniczne, organizacyjne i administracyjne związane z inwestycją.

Kontrola kosztów

Co łączy dosłownie wszystkie inwestycje budowalne? Oczywiście koszty. Z MG EKOPROJEKT nie musicie się Państwo martwić o kontrolę kosztów ponoszonych w ramach inwestycji budowlanej. Skrupulatnie wertujemy i weryfikujemy protokoły robót, a następnie podajemy je Państwu do zatwierdzenia.

W celu maksymalnej efektywności naszej usługi przygotowujemy:

 • cykliczne sprawozdania budżetu.
 • monitoring obiegu gotówki,
 • weryfikację wydatków z planem budżetowym,
 • optymalizację kosztów już na poziomie przygotowywania przetargów (negocjacje z wykonawcami),
 • rozliczanie płatność dla wykonawców,
 • na życzenie klienta wprowadzamy zmiany w planowanym budżecie.
Inspektor to swego rodzaju przedstawiciel inwestora, który dba o dokładną realizację projektu, przestrzeganie przepisów prawa i BHP itp.
Skrupulatna kontrola badająca poziom wykonania prac, eksploatacje materiałów i wykorzystanie budżetu.
Inspektor zleca odpowiednie testy i próby mające na celu zweryfikowanie trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji.

Bankowy Inspektor Nadzoru / Project Monitor

W ramach tej usługi MG EKOPROJEKT przejmuje rolę wsparcia podmiotom udzielającym kredyty inwestycyjne. Na czym polega owo wsparcie? Przede wszystkim jesteśmy odpowiedzialni za monitorowanie przepływu kosztów, postęp prac i stopień wykonania projektu.

Zapewniamy:

 • sprawozdania wstępne, w ramach których sprawdzamy poprawność dostarczonej przez inwestora dokumentacji w tym pozwoleń, decyzji, planu budżetowego itd.
 • cykliczne sprawozdania informujące o poziomie spełnienia planu inwestycji,
 • wykorzystanym budżecie i audyt rozliczeń
 • sprawozdanie końcowe obejmujące podsumowanie realizacji inwestycji wraz z
  dokumentami potwierdzającymi uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Pełna wiedza na temat stanu inwestycji

Minimalizacja ryzyka kredytowego

Wyceny inwestorskie

Na podstawie sporządzonego projektu inwestycji i specyfikacji technicznej oraz szacunku kosztów robót, przygotowujemy kompletną wycenę wraz z precyzyjnym kosztorysem, który jest niezbędny w planie budżetowym danej inwestycji i gra istotną rolę w późniejszym postępowaniu przetargowym.

Określenie wartości etapów prac i wysokości finansowania na poszczególnych etapach
Weryfikacja dokumentacji przetargowej

Audyty, technical due diligence

Weryfikujemy dokumentacje techniczną, jej wykonalność, a także jej zgodność z obowiązującymi aktami prawnymi. Generujemy raport, który pozwoli Inwestorowi uniknąć kosztownych zmian i opóźnień w realizacji.

Wykonujemy oceny techniczne istniejących obiektów budowlanych przed transakcjami zakupowymi. Weryfikujemy stan techniczny i prawny nieruchomości pomagając Inwestorowi uniknąć wielu kosztownych problemów.

Kontrole okresowe obiektów budowlanych

MG EKOPROJEKT prowadzi również usługi z zakresu okresowych inspekcji obiektów budowlanych. Czynność ta jest prowadzona przez naszych ekspertów w zgodzie z obowiązującym prawem budowlanym i obejmuje kontrolę stanu technicznego:

 • obiektu
 • instalacji elektrycznej, sanitarnej i gazowej
 • wentylacji
 • ogrzewania
 • kominów.
 • Ponad to wskażemy elementy wymagające remontu i zabezpieczenia.

Na czym zyskuje Inwestor?

 • Możliwość przeciwdziałania poważnym usterkom
 • Maksymalizacja efektywności instalacji i kanałów
 • Znajomość faktycznego stanu technicznego obiektu

Usługi EPCM (Engineering, Procurement, Construction Management

Inżynieria , Zaopatrzenie i Zarządzanie Procesem Inwestycyjnym (EPCM) -jest to usługą, która skupia się na zapewnieniu koordynacji między kolejnymi etapami inwestycji: projektowaniem, zarządzaniem budową oraz logistyką zaopatrzeniową. Oznacza to, iż asystujemy w projekcie od samego początku (faza przed projektem), aż do zakończenie etapu gwarancji i rękojmi.

Kierownik budowy

Usługa kierownika budowy to jedna z tych ofert, którą powinni być zainteresowani zwłaszcza inwestorzy ceniący sobie dobrą organizację pracy, sprawną logistykę i wewnętrzny spokój nad tym, że budowa inwestycji przebiega w należytym porządku.
Do głównych zadań kierownika budowy należy:

 • jest kontrola i zarządzanie ekipą robotników tak, by ich praca przebiegała zgodnie z przepisami BHP
 • harmonogram działań był realizowany prawidłowo
 • należyte zabezpieczenie terenu budowy
 • prowadzenie dzienniku budowy
 • spełnianie norm i wypełnianie poleceń nadzoru budowlanego
 •  sporządzenie protokołu zakończenia budowy i wszelkich dokumentów powykonawczych.

Krótko mówiąc, kierownik budowy jest swego rodzaju aniołem stróżem Twojej inwestycji. Dba o to, by wszystkie prace przebiegały sprawnie, zgodnie z planem pracy i co ważne zgodnie zobowiązującym prawem budowlanym. Nasi kierownicy budowy to wykwalifikowani specjaliści posiadający uprawnienia konstrukcyjno- budowalne. Uprawnienia te są wydawane na podstawie decyzji danego organu samorządu zawodowego. Decydując się na współprace z nami, możesz być pewien – Twoja inwestycja zostanie powierzona w dobre ręce!

Komercjalizacja

Potrzebujesz skomercjalizować swoją nieruchomość? A więc trafiłeś w dziesiątkę!

Od lat zajmujemy się procesem komercjalizacji najróżniejszych lokali i wiemy jak uzyskać najwyższą możliwą efektywność tego działania. Naszą usługę rozpoczynamy od obrania odpowiedniej koncepcji i strategii samego wynajmu. Dlaczego? Umożliwi to maksymalizację wydajności danego lokalu, a co za tym idzie – większych wpływów!

Dzięki naszej strategii i doświadczeniu zapewniamy minimalizację przestojów inwestycji, a nasze działania marketingowe skutkują wysokim zainteresowaniem i atrakcyjnym wizerunkiem Twojej nieruchomości. Zapewniamy, nasze usługi zapewniają zabezpieczenie prawne – przygotowujemy odpowiednie transakcje i niezbędne umowy.

Nasza usługa komercjalizacji to:

 • obranie najbardziej efektywnej strategii działań
 • szeroko zakrojone akcje marketingowe
 • zabezpieczenie transakcji
 • sporządzenie umów
 • weryfikowanie potencjalnych klientów (ufaj, ale kontroluj)

Nie zwlekaj i skorzystaj z naszej usługi komercjalizacji już dziś, a unikniesz niepotrzebnego marnotrawienia swojego czasu i pieniędzy!

Zainteresowała Cię nasza oferta? Zadzwoń do nas +48 516 272 456 lub napisz

MG Ekoprojekt

Nasze usługi obejmują szeroko rozumiane usługi nadzoru nad inwestycjami w tym: pełnienie funkcji inwestora zastępczego, nadzory techniczno-kosztowe nad realizacjami inwestycji, nadzory bankowe (monitor bankowy) oraz doradztwo techniczne.

Kontakt

Tel. +48 516 272 456
E-mail biuro@mgekoprojekt.pl

UL. Okulickiego 14 35-206 Rzeszów
NIP 661 215 01 13

Call Now ButtonZadzwoń teraz :)